RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Pacjentów

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

Szanowni Pacjenci,
od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.
Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SP.J. W BRUSACH informuje, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy sp.j z siedzibą w Brusach przy ul. Dworcowej 24, zwana dalej Administratorem.
2) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO są: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Brusach przy ul. Słowackiego 4, Indywidualna Praktyka Lekarska - Elżbieta Jachym-Mikutowicz z siedzibą w Brusach przy ul. Dworcowej 11 oraz Indywidualna Praktyka Lekarska - Sławomir Mikutowicz z siedzibą w Brusach przy ul. Dworcowej 11.
3) Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie Rozporządzenia. Każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany do samodzielnego wypełniania obowiązków zgodnie z RODO.
4) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczeń usług medycznych.
6) Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa - Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z zawartą umową z pracownikiem służby zdrowia. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.
7) Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu uczestniczącym w realizacji celu opisanego w punkcie 5 i 6, lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na nas obowiązkach prawnych, oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8) Przekazanie nam Pani /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 5 i 6.
9) Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu*.
11) Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010